کد مدرس :
 رمز عبور :
 


لطفا> به نکات زیر توجه فرمایید

  • برای مشاهده فیش حقوق، کد مدرس ، شناسه و رمز عبور ، شماره شناسنامه می باشد.

  • فیش حقوق هر ما حداکثر تا پانزدهم ماه بعد قابل رویت و پرینت می باشد.

  • پرینت فیش بدون مهر کانون زبان ایران فاقد اعتبار می باشد.

  • در صورت مشاهده هر گونه مغایرت و یا اشکال در فیش، لطفا پرینت فیش همراه با ذکر اشکال احتمالی  را جهت پیگیری  به مدیر مرکز آموزشی ارائه فرمایید.

با تشکر